Zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących konferencji w dniu 12 grudnia 2014 r. w Tarnowie.

Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Organizator Komunalny działając jako Zamawiający w zapytaniu ofertowym na przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących konferencji, organizowanej w ramach projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” w dniu 12 grudnia 2014 r. w Tarnowie (nr postępowania: TOK – 271/23/2014) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zostały złożone dwie oferty, spośród zaoferowanych cen wybrano najniższą, która jednocześnie nie przekraczała kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Za najkorzystniejszą we wszystkich trzech częściach zapytania została uznana oferta Wykonawcy: Jasielskie Centrum Reklamy FROGART Józef Nawracaj.


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usługi obejmującej obsługę gastronomiczną konferencji w dniu 12 grudnia 2014 r.w Tarnowie

Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Organizator Komunalny działając jako Zamawiający w zapytaniu ofertowym na świadczenie usługi obejmującej obsługę gastronomiczną konferencji, organizowanej w ramach projektu „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” w dniu 12 grudnia 2014 r. w Tarnowie (nr postępowania: TOK – 271/23/2014) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zostały złożone trzy oferty, spośród zaoferowanych cen wybrano najniższą, która jednocześnie nie przekraczała kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”

wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy: Hotel Cristal Park Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe – materiały promocyjne na konferencję „Cywilizacja śmieci – szansa czy zagrożenie?” organizowanej w dniu 12 grudnia 2014 r. w Tarnowie


Zapytanie ofertowe – zapewnienie usługi kateringu podczas konferencji „Cywilizacja śmieci – szansa czy zagrożenie?” organizowanej w dniu 12 grudnia 2014 r. w Tarnowie


Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Operator Komunalny zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatów eksperckich podczas konferencji realizowanej w ramach projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Organizator Komunalny działając jako Zamawiający w zapytaniu ofertowym na przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu eksperckiego podczas konferencji realizowanej w ramach projektu „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” w dniu 12 grudnia 2014 r. (nr postępowania: TOK – 271/21/2014) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Została złożona jedna oferta, a zaoferowana cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia (zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013).

W związku z powyższym za najkorzystniejszą została uznana oferta Pana Jerzego Ziaji –  Prezesa Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu.


Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Operator Komunalny zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych na konferencję realizowaną w ramach projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Organizator Komunalny działając jako Zamawiający w zapytaniu ofertowym na przygotowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych na konferencję realizowaną w ramach projektu „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” w dniu 12 grudnia 2014 r. (nr postępowania: TOK – 271/23/2014) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. Część 1 – Została złożona jedna oferta, a zaoferowana cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W związku z powyższym za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy: Zakład Usług Poligraficzno-wydawniczych „Skrypt” Sp. z o.o.

2. Część 2 – zaoferowana cena przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 

W związku z powyższym postępowanie zostało zakończone bez udzielenia zamówienia tj. bez podpisania umowy.

3. Część 3 – nie wpłynęła żadna oferta.


Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Operator Komunalny zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług obsługi gastronomicznej konferencji, organizowanej w Tarnowie  w dniu 12 grudnia 2014 roku w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Tarnowski Organizator Komunalny działając jako Zamawiający w zapytaniu ofertowym na świadczenie usług obsługi gastronomicznej konferencji, organizowanej w Tarnowie w dniu 12 grudnia 2014 roku  (nr postępowania: TOK – 271/22/2014) zawiadamia, że zostały złożone dwie oferty cenowe, lecz nie został wybrany żaden wykonawca.

Zaoferowane ceny przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013).

W związku z powyższym postępowanie zostało zakończone bez udzielenia zamówienia, tj. bez podpisania umowy.


Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Operator Komunalny zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatów eksperckich podczas konferencji realizowanej w ramach projektu pn. ”Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Tarnowski Organizator Komunalny działając jako Zamawiający w zapytaniu ofertowym na przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatów eksperckich podczas konferencji realizowanej w ramach projektu „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” w dniu 12 grudnia 2014 r. (nr postępowania: TOK – 271/21/2014) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: http://odpady.itarnow.pl

Na zapytanie odpowiedzieli następujący wykonawcy:

1) Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu na temat: „Systemy gospodarowania odpadami w wybranych krajach Unii Europejskiej”:

Oferta Wykonawcy dr hab. Joanny Kulczyckiej, Cena oferty 920,00 zł, łączna suma punktów w kryterium „cena” wynosi 100 pkt.

2) Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie na temat: „Termiczna utylizacja odpadów – bezpieczne dla środowiska i ludzi źródło energii”:

Oferta Wykonawcy dr inż. Sławomira Gibały, Cena oferty 970,00 zł, łączna suma punktów w kryterium „cena” wynosi 100 pkt.

3) Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu podczas konferencji na temat: „Mechaniczno-biologiczne metody przetwarzania odpadów, technologie wykorzystania odpadów”:

Oferta Wykonawcy dr Lidii Sieji, Cena oferty 1000,00 zł, łączna suma punktów w kryterium „cena” wynosi 100 pkt.

4) Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu na temat: „Recykling odpadów – odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych”:

nie wpłynęła żadna oferta.

5) Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu podczas konferencji na temat: „Nowoczesne systemy teleinformatyczne (ICT) w zarządzaniu gospodarką odpadami”:

Oferta Wykonawcy dr hab. inż. Krzysztofa Gaski, Cena oferty 800,00 zł, łączna suma punktów w kryterium „cena” wynosi 100 pkt.

W związku z powyższym dokonano wyboru wykonawców:

- w części 1 – dr hab. Joanna Kulczycka;
- w części 2 – dr inż. Sławomira Gibała;
- w części 3 – dr Lidia Sieja;
- w części 5 – dr hab. inż. Krzysztofa Gąska.


Tarnowski Organizator Komunalny zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji eksperta merytorycznego w związku z opracowaniem kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego (zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”, nr projektu: 25/JUP/2012, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013)

Tarnowski Organizator Komunalny działając jako Zamawiający w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji eksperta merytorycznego w związku z opracowaniem kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego (nr postępowania: TOK – 271/11/2014) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Została złożona jedna oferta, a zaoferowana cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia (zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013).

W związku z powyższym za najkorzystniejszą została uznana oferta Pani dr hab. inż. Agnieszki Generowicz.


Tarnowski Organizator Komunalny zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji eksperta merytorycznego w związku z opracowaniem kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego (zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”, nr projektu: 25/JUP/2012, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013).

Tarnowski Organizator Komunalny działając jako Zamawiający w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji eksperta merytorycznego w związku z opracowaniem kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego (nr postępowania: TOK – 271/8/2014) zawiadamia, że zostały złożone dwie oferty cenowe, lecz nie został wybrany żaden wykonawca.

Zaoferowane ceny przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013).

W związku z powyższym postępowanie zostało zakończone bez udzielenia zamówienia, tj. bez podpisania umowy.


Tarnowski Organizator Komunalny zaprasza do złożenia oferty cenowej na produkcję i emisję trzech audycji radiowych pod nazwą „Cywilizacja śmieci – szansa czy zagrożenie”, zrealizowanych w formie debaty podmiotów zaangażowanych w realizację projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” (nr projektu: 25/JUP/2012, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013).

Tarnowski Organizator Komunalny działając jako Zamawiający w zapytaniu ofertowym na produkcję i emisję trzech audycji radiowych pod nazwą „Cywilizacja śmieci – szansa czy zagrożenie”, zrealizowanych w formie debaty podmiotów zaangażowanych w realizację projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” (nr postępowania: TOK – 271/9/2014) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Została złożona jedna oferta, a zaoferowana cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia (zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013). W związku z powyższym za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę RDN Małopolska.