Ustawa śmieciowa

1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Nowy system zakłada, że pełną odpowiedzialność za odpady komunalne przejmuje gmina, która która będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.

Od 1 lipca 2013 r. już nie właściciel nieruchomości, ale gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie i nadzór nad wywożeniem odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości powinien zbierać odpady w sposób selektywny, a za odbiór i zagospodarowanie odpadów zoowiązany jest uiszczać opłatę.

Korzyści wynikające z nowego systemu:

  • Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje wszystkich mieszkańców.
  • Realizacja celów, wynikających z przepisów i dyrektyw Unii Europejskiej oraz uniknięcie kar.
  • Wyeliminowanie przyczyn wyrzucania odpadów do lasów lub w inne miesjca – nie będzie się to oplacało. Mieszkańcy zapłacą i będą oczekiwać , aby ich odpady zostały odebrane.
  • Zwiększenie świadomości społecznej i dyspcypliny  mieszkańców poprzez prowadzenie  przez gminę działań informacyjno-edukacyjnych oraz działań kontrolnych, jak również  stosowanie kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami.
  • Osiągnięcie przez samorządy wymaganych poziomów recyklingu oraz ograniczenie masy odpadów kierowanych na składowiska, poprzez prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”.
  • Zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów.
  • Wyeliminowanie składowisk nie nie spełniających wymagań.