O projekcie

Projekt pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” realizowany w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Okres realizacji projektu 07.05.2013 r. – 31.12.2014 r.
Wartość projektu 1 989 152 zł
Wysokość dotacji 1 781 300 zł
Wkład własny Finansowy 206 452 zł
Niefinansowy 1 400 zł obejmujący udostępnienie sal konferencyjnych na potrzeby  spotkań roboczych z partnerami.

Celem projektu jest wypracowanie optymalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie tarnowskim na lata 2014-2018, z uwzględnieniem specyfiki każdej gminy uczestniczącej w projekcie.

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

 1. Analiza potrzeb gmin w zakresie wspólnej gospodarki odpadami – na podstawie informacji przekazanych przez gminy uczestniczące w projekcie  zostanie przeprowadzona analiza braków i potrzeb gmin w zakresie gospodarki odpadami oraz wskazane zostaną możliwości współpracy. Rozważone będą sposoby postępowania
  z wszelkimi rodzajami odpadów i ich zagospodarowaniem, z uwzględnieniem wymogów prawnych, specyfiki poszczególnych gmin w okresie przejściowym do czasu wybudowania Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZTPOK).
 1. Badanie morfologii i wartości opałowej odpadów dla regionu tarnowskiego
  w reprezentatywnych miejscach 
  – badania tego typu na obszarze objętym projektem nie były prowadzone lub były prowadzone wyrywkowo. Wyniki badań będą podstawą do zaprojektowania wydajności i typu rusztu w ZTPOK oraz planowanego systemu zbiórki i recyklingu odpadów.
 1. Analiza strumienia odpadów i wartości opałowej oraz ich prognoza na lata 2014-2048 – określenie wielkości strumienia ma zasadniczy wpływ na koszty budowy instalacji i możliwości przetwarzania wszystkich zebranych odpadów. Zbyt duża instalacja generuje niepotrzebne koszty, zbyt mała nie pozwala przetworzyć wszystkich odpadów. Analiza będzie uwzględniać rzeczywiście zebrane ilości odpadów i szeroki wachlarz czynników, które mają wpływ na wielkość i jakość strumienia odpadów w długim horyzoncie czasowym. Ustalenie wielkości strumieni odpadów będzie miało wpływ na ustalenie logistyki odpadów dla całego regionu i konieczną do budowy infrastrukturę. 
 1. Opracowanie ekspertyzy dotyczącej typowych modeli działania dla kilku przypadków np. wieś, małe miasto, duże miasto dla okresu przejściowego 
  i docelowego - na podstawie analizy potrzeb opracowane zostaną modele gospodarki odpadami dla każdej gminy uczestniczącej w projekcie. Ujednolicenie standardów działania pozwoli usprawnić i uprościć system, ograniczyć koszty, dostosować go do uregulowań prawnych, wprowadzić podobne standardy  zachowania i edukacji. Dzięki współpracy możliwe będzie zoptymalizowanie sposobów odbioru odpadów od ich wytwórców i koniecznej infrastruktury niezbędnej do zapewnienia wymagań prawnych dot. recyklingu i utylizacji. Modele będą uwzględniać specyfikę gmin i sugestie ich włodarzy odnośnie możliwości współpracy.
 1. Opracowanie wspólnej logistyki transportu dla okresu przejściowego
  i docelowego oraz ustalenie potrzeb i miejsc inwestycji 
  - wprowadzenie wspólnej logistyki transportu dla całego regionu umożliwi planowanie działań na wiele lat do przodu, co pozwoli zoptymalizować koszty, ograniczyć emisje zanieczyszczeń, ustali konieczne nakłady inwestycyjne i miejsca lokalizacji niezbędnej infrastruktury. Opracowany system zbiórki i dowozu odpadów do ich miejsc przetwarzania uwzględniać będzie organizacje przetargów na wybór podmiotów odpowiedzialnych za zbiórkę i recykling, system transportu, analizę potrzeb stacji przeładunkowych i ich lokalizacji.
 1. Opracowanie spójnego modelu odpowiedzialności rozliczania za usługi zbiórki
  i utylizacji odpadów dla okresu przejściowego i docelowego
   - wspólne działania wymagają podziału odpowiedzialności poszczególne działania i jasnego systemu rozliczeń finansowych za poszczególne usługi. Wypracowanie zasad współdziałania jest bardzo istotne dla powodzenia całego procesu i optymalizacji.
 1. Konsultacje z partnerami gospodarczymi, społecznymi -o proponowanych działań wymaga ścisłej współpracy na poziomie osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w gminach (w tym radni, wójtowie), przedstawicieli rad osiedli i sołectw, NGO, przedstawicieli mediów, liderów opinii publicznej, firm zajmujących się odbiorem, zbieraniem i transportem odpadów oraz firm zajmujących się odzyskiem i/lub unieszkodliwianiem odpadów. Stad przewidziano spotkania z partnerami oraz konferencje prezentująca wyniki oprac. badan i ekspertyz. Na oficjalnych stronach internetowych wszystkich partnerów projektu zostanie umieszczona ankieta internetowa adresowana do mieszkańców gmin biorących udział w projekcie w ramach konsultacji społecznych, która uwzględni lokalne uwarunkowania i przyzwyczajenia mieszkańców. Opracowane wyniki ankiety zostaną uwzględnione w zleconych ekspertyzach. 
 1. Kampania informacyjno-edukacyjna - istotnym jest wyjaśnienie „wytwórcom odpadów” (mieszkańcy, firmy, etc.) uwarunkowań, które staną się podstawa nowych wypracowanych rozwiązań. Z uwagi na brak wiedzy o zasadach działania Regionalnych Zakładów Przetwórstwa Odpadów, o dopuszczalnych wartościach emisji zanieczyszczeń, o tym, ze ten sposób na zagospodarowanie odpadów jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i środowiska – kampania taka jest wskazana. Zdiagnozowanie zagrożeń (w tym ewentualnych protestów społeczności lokalnej) będzie możliwe dzięki środkom zaradczym w postaci akcji edukacyjnych, promocji i informacji, tłumaczącej mieszkańcom uwarunkowania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zachęcającej do selektywnej zbiórki. 
 1. Ujednolicenie oprogramowania do realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami – gminy biorące udział w projekcie dysponują różnymi programami informatycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby móc zapewnić wymianę danych konieczne jest ujednolicenie aplikacji gminnych działających w poszczególnych gminach.